Pardubicko

Prohlášení rektora Univerzity Pardubice a děkanů fakult k situaci na vysokých školách

P

roblematika financování vysokého školství v ČR je v současné době velmi diskutovaným tématem. Česká konference rektorů jasně upozornila na alarmující pokles podílu vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, jenž se postupně snížil z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021.

Rektor Univerzity Pardubice společně s děkany všech sedmi fakult považují právě tento dlouhotrvající negativní trend za hlavní příčinu neadekvátní finanční situace vysokých škol. Je třeba zdůraznit, že vysoké školy v tuto chvíli požadují pouze nápravu výše uvedeného negativního trendu.

Rozhodně nelze konstatovat, že dlouhodobé podfinancování vysokých škol zakládá problémy zejména některých konkrétních oborů. Současný stav ohrožuje udržení kvality a potřebný rozvoj napříč všemi obory, které Univerzita Pardubice zajišťuje. Nesystémová podpora pouze určitých oborů by naopak mohla ve svém důsledku vyústit v další problémy vysokých škol. Za zcela zásadní a systémové řešení proto považujeme bezodkladné zvýšení podílu vysokých škol v kapitole financí MŠMT.

V poslední době se začaly projevovat neblahé důsledky dlouhodobě propastně rostoucích rozdílů mezi financováním vysokých škol a regionálního školství. Důsledkem toho je, že vysoké školy jako zaměstnavatelé přestávají být konkurenceschopné vůči ostatním aktérům. Tento stav může vést až k nevratným problémům v podobě odchodu vysokoškolských učitelů. Rovněž je třeba si uvědomit, že na administrativních pozicích na vysokých školách pracují zaměstnanci dalších oborů, jako např. IT, právo, ekonomika, personalistika apod. Také zde přestávají být vysoké školy konkurenceschopným zaměstnavatelem. Odliv zkušených zaměstnanců by pro vysoké školy byl rovněž významnou komplikací a ohrožením jejich chodu.

Věříme, že vláda ČR a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy akceptují argumenty České konference rektorů a dalších představitelů veřejných vysokých škol a v nejbližší době dojde k navýšení finančních prostředků pro vysoké školy v rozpočtu MŠMT.

Pardubice 24. března 2023                                         

 

    Prof. Libor Čapek,

rektor Univerzity Pardubice