Aktuality

Příroda Železných hor je pod ochranou právě třicet let

Krajinná scenérie ze zříceniny hradu Lichnice směrem ke Kaňkovým horám. Autorka Zuzana Růžičková

 

P

řesně před třiceti lety, 1. května 1991, byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Železné hory. Je učebnicí geologie pod širým nebem, její jedinečnost je totiž svázána s rozmanitým gelologickým utvářením. To se odráží i v pestrosti zdejší přírody. Péči o toto jedinečné území zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Krása krajiny Železných hor je skromná a nenápadná, vlídný klid i pochmurně drsný půvab je zachycen na plátnech klasiků české krajinomalby, jako jsou Antonín Chittussi, František Kaván či Jindřich Prucha. Aby zůstala zachována i do budoucna, zajišťujeme péči o cenné louky, vybudovali jsme několik nových tůní, společně s hospodáři a obcemi vysazujeme aleje, převážně tradičních ovocných odrůd. Lesy v okolí zříceniny Lichnice jsou po dohodě s Lesy ČR ponechány přírodním procesům bez zásahu člověka a každý tu tak může pozorovat velkolepé přírodní divadlo,“ vypočítává Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Železné hory.

Vyzdvihnout je třeba velké úspěchy v péči o maloplošná zvláště chráněná území – přírodní památky a rezervace. Celá řada jich byla v průběhu existence CHKO nově vyhlášena. Společnou péčí hospodářů a ochránců přírody se v nich daří udržovat velkou rozmanitost a existenci velmi vzácných druhů.  Namátkou lze jmenovat přibývající divoké gladioly mečíky střechovité na lokalitách v okolí Trhové Kamenice, nebo hnědáska rozrazilového, který spolu s dalšími vzácnými motýly poletuje v létě nad mokřadními orchidejovými loukami.

„Plánujeme, že v přírodní rezervaci Maršálka a na bývalé střelnici Lidových milicí v Kochánovicích odstraníme historické meliorační odvodnění, které tyto lokality vysušuje. Zvýší se tak hladina spodní vody, což pomůže vzácným mokřadním druhům, například masožravé rosnatce okrouhlolisté. Takové příklady dobré praxe mohou být inspirací pro další místa a mohou pomoci udržet vodu v krajině, která se potýká s dopady klimatické poruchy,“  doplňuje Vlastimil Peřina.

Vstup ČR do Evropské unie s sebou přinesl systematické monitorování stavu přírodních společenstev a ochranu těch nejzachovalejších v podobě evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Díky tomu tak dnes existuje mnohem lepší přehled o místech výskytu vzácných druhů než v době vyhlášení CHKO.

Harmonická mozaika zvlněné krajiny je poskládána z lesů, polí, luk, rybníků a drobných sídel. Návštěvník by si neměl nechat ujít zážitek výhledu ze zříceniny hradu Oheb na hladinu Sečské přehrady. Zavítat by měl i do kaňonovitého údolí řeky Doubravy u Chotěboře, nebo do přírodního chrámu, zbytku bukojedlového pralesa Polom u Horního Bradla. Klenoty území jsou prastaré památné stromy v čele s tisíciletou Královskou lípou na Klokočově.

Výročí je vhodnou příležitostí k poděkování všem těm desítkám pracovníků, kteří se v průběhu let vystřídali v sídle Správy CHKO v Nasavrkách. Velké poděkování patří také hospodářům a všem místním obyvatelům, kteří při využívání krajiny respektují její přírodní hodnoty.

Výzvou do dalších let bude rozvíjení spolupráce s hospodáři, se zemědělci, lesníky, vodohospodáři a místními obyvateli. Hledání společných cest a přístupů, aby krajina CHKO zůstávala pestrá a schopná zadržet co nejvíce vody co nejpřirozenějším způsobem a umožňovala společný život rostlin, živočichů a lidí. K tomu dodává Aleš Kopecký, lesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Železné hory: „Správa CHKO po 30 let také trvale podporuje výsadby listnáčů a jedlí v lesích. Například v ochranném pásmu přírodní rezervace Polom a na řadě dalších míst je tak položen dobrý základ pro vznik stabilnějších smíšených lesů po kůrovcové kalamitě.“

Cílem ochrany přírody také je, aby návštěvníci odcházeli a odjížděli z CHKO spokojení a odpočatí bez toho, že by svou návštěvou ohrozili přírodní poklady oblasti. Ve spolupráci s dalšími subjekty se AOPK ČR, Správa CHKO snaží o usměrnění návštěvníků. Slouží jim řada naučných stezek, připravují se nejrůznější komentované exkurze. Oblíbenou akcí jsou výpravy Za sovím houkáním, Za žabím kuňkáním nebo cykloexkurze v rámci Evropského dne chráněných území. Inspiraci pro výlet nejen po Železných horách lze najít na www.snamidoprirody.cz.

Upoutávku na chystaný film o přírodě CHKO můžete shlédnout zde 

 

Na návsi v Klokočově roste jedna z nejstarších lip v Čechách. Autorka Zuzana Růžičková
Erbovním zvířetem CHKO Železné hory je výr velký, největší evropská sova. Autor Michal Pešata