AktualityPardubicko

Město zveřejnilo upravený návrh nového územního plánu

 

N

a městském webu je k nahlédnutí upravený návrh nového územního plánu města Pardubic. Veřejnost se tak může seznámit s aktualizovanou podobou dokumentu, kterým se bude v dalších letech řídit územní rozvoj našeho města. Veřejné projednání návrhu se uskuteční ve středu 23. března, a to od 16 hodin v Kulturním domě Hronovická.

„Cílem města je vytvořit takovou podobu územního plánu, která kromě přiměřeného rozvoje města zohlední i veřejný zájem chráněný dotčenými orgány státní správy, zájem samosprávy, občanů i soukromých vlastníků nemovitostí. Územní plán je také prvním dokumentem, do kterého musíte nahlédnout, pokud chcete zjistit, pro jaké účely lze daný pozemek využít.  Od tohoto týdne je možné pro bližší informace navštívit odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, zároveň zde budou mít zájemci možnost nahlédnout do tištěné verze návrhu územního plánu a případně jej prokonzultovat s pracovníky odboru,“ uvedl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš. Návrh územního plánu je k dispozici na webu http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-pardubice/novy-uzemni-plan-mesta-pardubic/.

Pořizování včetně projednání územního plánu je složitý a časově náročný proces. Vstupuje do něj celá řada státních institucí jako například ministerstva, městský, krajský úřad a provozovatelé technické a dopravní infrastruktury i okolní obce. V závěrečné fázi pořizování územního plánu může do projednávání vstoupit také veřejnost se svými připomínkami a námitkami. „První veřejné jednání o návrhu územního plánu se uskutečnilo v červnu 2018, od té doby probíhalo vyhodnocování obdržených stanovisek, uzavírání dohod s dotčenými orgány a vyhodnocování připomínek a námitek ze strany veřejnosti. Na základě výsledků projednávání došlo k podstatné úpravě návrhu, který je nyní veřejnosti opětovně předkládán,“ řekla vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová. Nyní běží lhůta, během které lze podat případné připomínky či námitky k měněným částem návrhu územního plánu. Konečný termín pro jejich podání je 30. března letošního roku.

Dalším krokem bude vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek. Výsledky vyhodnocení rozhodnou o dalším postupu při pořízení. Připomínky a námitky je nutné podat písemně a doručit na adresu Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice.