AktualityPardubicko

Hradecko-pardubická aglomerace na pomezí dvou programových období

 
 
 

D va dopravní terminály i příprava programového období 2021+. Těmito a dalšími tématy se zabývali členové Řídicího výboru ITI, kteří se po více než padesáté sešli na online jednání Hradecko-pardubické aglomerace. Zástupci klíčových partnerů od prvních výzev v říjnu 2016 podpořili téměř dvě stovky projektových záměrů, poslední z nich pak projednají do poloviny tohoto roku.

Programové období 2021–2027 již oficiálně začalo, ale to předcházející ještě neřeklo poslední slovo. Hradecko-pardubická aglomerace aktuálně stále dočerpává alokaci rezervovanou u pěti operačních programů pro období 2014+, přičemž poslední výzvy může vyhlásit nejpozději do konce června. Aglomeraci se daří rezervované prostředky úspěšně čerpat, pouze v případě Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu byla část alokace Hradecko-pardubické aglomerace ve výši více než 160 milionů korun převedena na programy COVID II a Antivirus. Naopak navýšit se podařilo alokaci u Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na aktivitu památky, a to o bezmála 17 milionů korun, které využije Pardubický kraj na obnovu Winternitzových automatických mlýnů pro umístění Východočeské galerie.

Řídicí výbor se tentokrát zabýval ryze dopravní tematikou. Statutární město Pardubice do výzev nositele předložilo rovnou dva terminály: terminál B a terminál Univerzita. Byť oba v blízké budoucnosti vyrostou na území města Pardubic, jejich význam v území bude rozdílný. „Terminál B vyřeší problém regionální dopravy ve městě, zajistí lepší propojení autobusové a železniční dopravy, a to včetně návaznosti na městskou hromadnou dopravu. Naopak terminál Univerzita zabezpečí odpovídající infrastrukturu pro jeden z klíčových dopravních uzlů ve městě, kde dochází ke křížení regionální a městské hromadné dopravy,“ uvedl primátor Pardubic a předseda Řídicího výboru ITI Martin Charvát. Terminál Univerzita získal od ŘV ITI kladné stanovisko, k terminálu B bude muset město Pardubice během devadesátidenní lhůty doložit chybějící stavební povolení.    

Do konce programového období plánuje nositel ITI vyhlásit ještě tři výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. „Aktuálně dočerpáváme poslední volnou alokaci, pro kterou budou nejpozději v květnu vypsány poslední výzvy na aktivity cyklodoprava, terminály a bezpečnost dopravy,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman.

Nositel ITI současně intenzivně pracuje na přípravě nové Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace, která má již dokončenou analytickou a návrhovou část. V dalších měsících čeká členy tematických pracovních skupin práce na tzv. integrovaných řešeních. Ta budou navrhovat odstranění problémů identifikovaných v analýze pomocí konkrétního strategického projektu či souborů projektů, a to jak na celém území aglomerace, tak v jejích částech. „Strategie se při návrhu řešení konkrétního tématu nově nebude zaměřovat pouze na evropské zdroje rezervované pro Hradecko-pardubickou aglomeraci, ale bude nabízet kombinaci finančních prostředků jak z alokace nositele ITI, tak z vlastních prostředků žadatele, regionálních akčních plánů v gesci krajů či jiných dotačních titulů,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.

Pokud nedojde k dalšímu zdržení přípravy programového období, měla by být Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace dokončena do konce roku 2021 a první výzvy nositele ITI by mohly být vyhlášeny v polovině roku 2022.

Projektový záměr schválený ŘV ITI dne 3. 3. 2021:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Terminál Univerzita

25 500 000,00

Projektový záměr vrácený ŘV ITI dne 3. 3. 2021 k dopracování:

Název projektu

Příspěvek Unie (Kč)

Terminál B

94 444 444,44

Plnění Strategie ITI k 3. 3. 2021

 • vyhlášeno a ukončeno 88 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 475 015 903 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 192 projektových záměrů v dotační částce 5 404 077 427 Kč
  • 126 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 3 102 027 646 Kč
 • vyhlášeno 44 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 495 652 728 Kč (ukončeno 40 výzev ZS ITI, 4 výzvy probíhají)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 152 projektů v celkové částce 3 825 734 523 Kč
  • 125 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 076 527 646 Kč
 • 104 projektů za 2 257 406 225 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 70 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 825 966 609 Kč
 • 64 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 776 098 780 Kč

Více informací naleznete na http://iti.hradec.pardubice.eu/