AktualityPardubicko

Úprava nájmů pomůže zkvalitnit bytový fond

R 

adnice od příštího roku upraví nájemné v bytech, které jsou v majetku města. Reaguje tak nejen na rostoucí inflaci, ale také situaci na trhu nemovitostí a skutečnost, že Pardubice s výší nájemného v městských bytech nehýbaly od roku 2013. Stejná cena naopak zůstane zachována u bytů zvláštního určení, tedy bytů pro seniory a zdravotně postižené.

„Bytový fond ve vlastnictví města trpí stavebním zastaráváním a podfinancováním a vyžaduje poměrně značný objem finančních prostředků na jeho opravy a rekonstrukce. Spolu s potřebou těchto nutných investic do bytového fondu jsme proto přistoupili k navýšení nájmu v městských bytech s tím, že veškeré finance z toho plynoucí budou prostřednictvím nového Programu rozvoje bydlení opět navráceny do bytového fondu a potřebných oprav zahrnujících výměnu oken, sanaci fasády či obvodového pláště a střechy a v neposlední řadě často i výměnu elektroinstalace společných prostor. K růstu tržního nájemného dochází již řadu let, aniž by to město od roku 2013 reflektovalo. Cena nájemného v případě většiny městských bytů sice stoupne na 85 korun za metr čtvereční, tato částka je však stále výrazně nižší, než je tomu v případě komerčních nájmů. Zároveň jsme prosadili zachování nájemného u městských bytů, jejichž obyvateli jsou senioři starší 65 let,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát, podle jehož slov dojde k navýšení nájemného u stávajících smluv od 1. ledna 2023.

Zmíněný Program rozvoje bydlení schválili zastupitelé v loňském roce. Radnici pomůže v péči o bytový fond a efektivnějšímu plánování případných rekonstrukcí jednotlivých bytů či bytových domů, a to zejména díky tomu, že město bude na každý rok znát konkrétní částku, kterou bude moci využít na zlepšení technického stavu bytových jednotek. Zvýšení nájemného se přitom týká bytů poskytovaných osobám v bytové nouzi nebo osobám vynakládajícím vysoké procento z příjmu na bydlení, tedy bytů sociálních, u kterých bude nájem zvýšen ze 72,69 na 80, respektive 85 korun za metr čtvereční. K navýšení dojde také u služebních bytů, kde se částka mění z 80 na 100 korun za metr čtvereční. „K mírnému navýšení dochází v případě bytů vyčleněných pro startovací bydlení pro mladé pracující lidi, kdy se částka během prvních tří let nájmu mění z 50 na 80 korun, ve čtvrtém roce pak na 100 korun za metr čtvereční. Z poslední výzvy je patrné, že u mladých lidí zájem o tento typ bydlení i tak neopadá. Jsem rád, že se našla shoda na skutečně sociálně citlivém zvyšování nájemného. V městských bytech zůstáváme pod padesáti procenty toho tržního, kde se ceny pohybují okolo 210 korun za metr čtvereční. Tento krok jsme připravili s podmínkou vzniku Programu rozvoje bydlení, aby měli nájemci jistotu, že sto procent výnosů z nájemného, což bude po zvýšení přibližně 95 milionů korun ročně, budeme reinvestovat zpět do bytového fondu. Peníze tak nebudou moci být použity na jiné věci, jak tomu bylo v případě privatizačních vln v minulých obdobích realizovaných tehdejším vedením města,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký s tím, že tím město zrychlí nejenom opravy bytů, na které nájemníci čekají několik let, ale otevřou se tím také možnosti řešit rychleji nedostupnost bydlení a rostoucí potřebu bezbariérových bytů nebo bytů určených pro zaměstnance podílející se na fungování důležitých veřejných služeb ve městě. Schválená opatření jsou jedním z dílčích kroků a jsou v souladu se zastupiteli schválenou Strategií bydlení města Pardubic.

V současné době město disponuje více než 2000 byty v péči města, přičemž řada z nich vyžaduje často rozsáhlejší rekonstrukci. Radnici z provedených analýz vyplynulo, že v nejbližších letech potřebuje do zkvalitnění bytového fondu města investovat 500 milionů korun.