Aktuality

Pardubice využijí Norské fondy k obnově zeleně

P

ardubice chtějí využít dotaci z Norských fondů, určenou pro boj se změnou klimatu. Usilují o podporu z těchto fondů na projekt obnovy stromořadí v Jahnově ulici a částečně na náměstí Republiky a také na pořízení územní studie sídelní zeleně.

„Projekt městského obvodu Pardubice I počítá s obnovu zeleně v lokalitě, která patří mezi místa, nejvíce ovlivněná vysokými teplotami v době veder. Navíc je celoročně silně zatížena automobilovou dopravou a emisemi z ní.“ řekl náměstek primátora pro životní prostředí Jan Nadrchal. Rada města Pardubic v tomto týdnu projekt městského obvodu Pardubice I podpořila a schválila podání žádosti o dotaci. „V tuto chvíli probíhá finalizace rozpočtu projektu, a proto není možné určit přesnou výši způsobilých výdajů, které by dotace mohla pokrýt až z 90 procent,“ dodal náměstek.

Obnova stromořadí, kterému se v Jahnově ulici nedaří nejlépe, spočívá v náhradě betonových skruží za tzv. prokořenitelné buňky a využití kvalitního substrátu. S tím nutně souvisí přeložky inženýrských sítí a úprava terénu tak, aby umožnil dobrý průsak dešťové vody. Kořeny nově vysazovaných stromů díky tomu budou mít dostatečný prostor, potřebný pro jejich zdárný růst.

„Součástí projetu, na který budeme dotaci žádat, je pořízení Územní studie sídelní zeleně pro město Pardubice. Jeho cílem je podpora funkčního systému sídelní (urbánní) zeleně a zvýšení ekologické stability sídel. Půjde o odborný koncepční podklad pro rozhodování v území a pro ochranu, správu a péči o zeleň,“ doplnil náměstek Nadrchal.

Celý projekt ucházející se o podporu z Norských fondů vychází z Radou města Pardubic schváleného dokumentu Zranitelnost města Pardubice vůči vysokým teplotám – Tepelná mapa, který má být závazným podkladem při posuzování investičních záměrů na území města. Prostřednictvím satelitních snímků mapuje, které lokality se na území Pardubic nejvíce přehřívají a pro lokality nejvíce ovlivněné v době veder vysokými teplotami navrhuje vhodná adaptační opatření. „V Pardubicích se jedná především o oblasti v okolí hlavního nádraží, historického centra města a širšího centra nebo obchodních center, ale i další lokality, jako jsou hlavní ulice bez zeleně a stínu jako je ulice 17. listopadu nebo areál bývalých Masarykových kasáren,“ shrnula Lenka Marková z odboru hlavního architekta.