Aktuality

Pardubice odpady nezdraží

 

 

P

oplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu zůstane v Pardubicích v roce 2021 stejný, jako v roce letošním, tedy 650 korun. Stejně tak město ponechává posunutý termín splatnosti tohoto poplatku až na konec června.

„Letos v květnu jsme, v souvislosti s první vlnou koronavirové pandemie, posunuli novelizací vyhlášky o odpadech splatnost místního poplatku o dva měsíce, z konce dubna na 30. červen. Zákon nám umožňuje ponechat vyhlášku v platnosti i na rok 2021 a zachovat tak jak výši poplatku, tak dobu splatnosti,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal, který má ve své gesci mimo jiné i životní prostředí.

Město na základě zkušeností z minulých let předpokládá, že v roce 2021 dosáhnou celkové náklady na odpadové hospodářství více než 77 milionů korun, což představuje 828 korun na jednoho poplatníka. Při zachování stávajícího poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu tak občané uhradí 73 procent nákladů, zbývající část, téměř 21 milionů korun (177 na jednoho poplatníka), půjde na vrub města.

Samotný sběr a svoz netříděného odpadu z Pardubic přijde ročně na zhruba 41,5 milionu korun, 35,7 milionu korun pak činí takzvané náklady na systém, tedy na separovaný sběr a provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, výsyp odpadkových košů a podobně. Na financování odpadového hospodářství se v Pardubicích podílí 86 574 poplatníků, od platby místního poplatku jsou osvobozeny například děti do šesti let, cizinci s přechodným pobytem a krátkodobým pobytem, osoby v ústavech sociální péče, v domovech důchodců, poplatek se neplatí ani za rekreační objekt nebo neobydlený dům na území města, pokud je ve vlastnictví občana z Pardubic apod.