AktualityPardubicko

Pardubice mají plán, jak rozvíjet bydlení ve městě

P

 

ardubice do letošního roku vstoupily s novou strategií bydlení, která má městu pomoci při plánování územního rozvoje, se správou vlastního bytového fondu či podporou cenově dostupného bydlení. Pardubicím by měla vydržet na 20 let, tedy do roku 2040, konkrétní opatření jsou přitom plánovaná do roku 2030 a na každý rok bude sestaven ojedinělý akční plán, ten letošní je již připraven.

Akční plán projektových záměrů a akcí pro rok 2021 zahrnuje hned několik bodů, kdy řada z nich reflektuje také současnou ekonomickou situaci. Součástí plánu je například podpora lidí, kteří se ocitli v nouzi, pokračování v přidělování sociálních bytů v rámci bytového fondu či podpora dostupného bydlení, ať už v podobě spolupráce s developery nebo zapojením města do projektu zaměřeného na udržitelné participativní bydlení. „Jsme si vědomi, že cenová dostupnost nejenom pro mladé, ale i širší skupiny obyvatel je skutečně problémem. Obecně lze říci, že jsme se letos v rámci akčního plánu zaměřili zejména na pokračování v přípravách rozvojových projektů v oblasti bydlení. Z konkrétních projektů musím vypíchnout přípravu dalších stupňů projektové dokumentace na výstavbu nového domova pro seniory, který se bude nacházet v ulici Štrossova. Dalším klíčovým projektem je revitalizace bytových domů v Husově ulici, u kterého jsme jednoznačně odmítli jeho privatizaci a který může přinést 88 revitalizovaných bytů pro potřeby občanů města. Připravíme Program rozvoje bydlení, který zajistí finance pro péči o bytový fond, aby se prostředky vybrané z nájemného vracely zpět do bydlení. V rámci akčního plánu je také kladen velký důraz na vytvoření transparentních zásad pro spolupráci s developery, kteří plánují ve městě stavět nové byty,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za sociální oblast Jakub Rychtecký s tím, že město bude také pokračovat v osvědčeném konceptu dostupného a startovacího bydlení pro mladé.

Strategie bydlení, na jejímž vytváření se podíleli odborníci z oblasti územního plánování, správy bytového fondu či agendy sociálních služeb magistrátu, předsedové zainteresovaných komisí rady města i zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, je zaměřena na bydlení v krajském městě a rozdělena je do tří tematických oblastí. Ta první se týká sídelní struktury města a urbanismu, druhá je zaměřena na bytový fond, poslední oblast strategie pro změnu řeší sociální prostředí a sociální bydlení. „Na základě této strategie bude možné efektivněji vydefinovat vhodná opatření, která městu umožní lépe reagovat, plánovat a činit takové kroky, aby bydlení v Pardubicích bylo pro naše stávající a potenciální obyvatele dostupnější. Pro každou oblast je přitom nutné volit specifický přístup a vytvářet takové podmínky, které budou zacílené přímo na danou cílovou skupinu,“ popisuje nový dokument primátor Pardubic Martin Charvát.

Například v oblasti sídelní struktury města a urbanismu radnice počítá s pořízením regulačních plánů pro vybrané zóny určené k nové výstavbě či regeneraci nebo komplexním řešením brownfieldů včetně jejich infrastruktury. Cílem je územní rozvoj směřovat přednostně do území brownfieldů v rámci intravilánu a zároveň předcházet vzniku rozsáhlých monofunkčních objektů bez obytné funkce. Co se bytového fondu týče, i zde má město představu, jak s byty v majetku města v průběhu následujících dvaceti let nakládat. „Navržená opatření zahrnují vytvoření kapacit pro krizové, sociální a startovací bydlení a bydlení pro osoby se zdravotním handicapem, plán modernizace těchto bytových jednotek přitom musí vycházet právě z individuálních potřeb handicapovaných,“ podotýká náměstek Rychtecký. Poslední oblast týkající se sociálního bydlení pak cílí zejména na pomoc rodičům samoživitelům a osobám v nepříznivých životních situacích a s tím související podporu sociálních služeb v podobě odborných poradenství, terénních programů a podobně.