Aktuality

Pandemii navzdory: společnost Pfizer ocenila mladé vědecké talenty i letos

 

F

 armaceutická společnost Pfizer letos opět ocenila nejpřínosnější závěrečné práce studentů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Cenu za výsledky bádání, které letos ztížila karanténní opatření spojená s koronavirovou pandemií, si odnese trojice autorů, konkrétně nejlepší bakalářské a dvou diplomových prací v oblasti biotechnologií
a farmakochemie. Za dobu vzájemné spolupráce podpořila společnost Pfizer studenty chemicko-technologické fakulty celkově částkou 150 000 korun.

Pandemie doposud neznámého onemocnění znamenala bezprecedentní situaci. Velmi mě těší, že ocenění studenti dokázali i za těchto svízelných okolností provádět hodnotný výzkum, díky němuž se penzum našich vědomostí v daných oborech opět rozšířilo. Jménem vedení fakulty jim upřímně blahopřeji a děkuji za jejich úsilí,“ říká proděkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Předávání cen, které společnost Pfizer uděluje talentovaným studentům této fakulty na základě memoranda o vzájemné spolupráci, probíhá již popáté. Zatímco v předchozích letech ji vědečtí adepti přebírali během slavnostní promoce, letošní předávání proběhne z důvodu protiepidemických opatření individuálně.


„Oceněné závěrečné práce přinášejí, stejně jako v předchozích letech, mnoho užitečných poznatků. Důležitost propojení farmaceutického průmyslu s akademickou sférou dokládá i fakt, že výsledky jedné z letošních oceněných diplomových prací budou publikovány v prestižním evropském impaktovaném časopise a experimentální data budou také prezentována v příštím roce na mezinárodní konferenci,“
hodnotí MUDr. Pavel Sedláček, ředitel společnosti Pfizer v České republice, letošní výsledky nadějných studentů Fakulty chemicko-technologické.

 

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice je jednou z celkem 250 renomovaných akademických institucí, s nimiž společnost Pfizer ve světě spolupracuje. „Mladých vědeckých talentů si opravdu nesmírně ceníme. Vždyť právě nadání a píle stojí za vývojem přelomových farmaceutických přípravků, včetně tolik očekávané vakcíny proti onemocnění covid-19,“ dodává MUDr. Pavel Sedláček. Vakcínu, kterou společnost Pfizer vyvinula ve spolupráci s firmou BioNTech, nyní podrobuje hodnocení Evropská agentura pro léčivé přípravky.

Ceny společnosti Pfizer za nejlepší závěrečné práce v oblasti biotechnologií a farmakochemie obhájené v roce 2020 získali:

 

Martin Badošek za diplomovou práci „Využití 3D tisku k přípravě biodegradabilních potahů matricových tablet“ ve studijním programu Chemie a technologie materiálů, studijním oboru Materiálové inženýrství. Diplomová práce se zabývá ovlivněním disolučního profilu u léčiva pomocí potahování tablet metodou 3D tisku. Cílem práce bylo prostudovat a optimalizovat proces potahování matricových tablet metodou FDM (fused deposition modeling) a na základě stanovených kinetických parametrů kvantitativně popsat vliv použitého potahu na mechanismus a rychlost uvolňování modelového léčiva (tramadol hydrochlorid) ze studovaných hydrofilních a lipofilních formulací. V rámci diplomové práce bylo získáno velké množství experimentálních dat, která jsou v současné době připravována k publikaci v časopise European Journal of Pharmaceutical Sciences
a budou prezentována na mezinárodní konferenci 12th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical v únoru 2021.

 

Martin Vrbický za diplomovou práci „Příprava prekurzorů antibiotika Linezolidu s využitím asymetrické Henryho reakce“ ve studijním programu Chemie, studijním oboru Organická chemie. Cílem diplomové práce byla příprava chirálních prekurzorů antibiotika oxazolidinového typu – Linezolidu – pomocí asymetrické Henryho reakce. Linezolid se používá k léčbě infekcí vyvolaných působením grampozitivních kmenů bakterií (např. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus), které jsou již rezistentní vůči jiným typům antibiotik. Z dřívějších biologických studií je známo, že pouze S-enantiomer Linezolidu je účinným stereoizomerem vykazujícím antibiotickou aktivitu. Syntéza této léčivé substance s vysokým enantiomerním přebytkem právě S-enantiomeru je proto velmi žádoucí. Student provedl ve své práci rozsáhlou studii zaměřenou na přípravu klíčových prekurzorů Linezolidu, ze kterých lze následně získat požadovaný S-enantiomer léčiva. V rámci výzkumu se mu podařilo nalézt čtyři vysoce účinné enantioselektivní katalyzátory, které za příslušných reakčních podmínek poskytují tyto prekurzory se zastoupením S-enantiomeru až 95 %. Výsledky diplomové práce tedy nabízejí slibnou alternativu syntézy Linezolidu, která je zajímavá pro farmaceutický průmysl jak z ekonomického pohledu, tak i z pohledu vlivu na životní prostředí.

 

Marie Nevyhoštěná za bakalářskou práci „Disoluční test málo rozpustného léčiva při různých pH“ ve studijním programu Farmakochemie a medicinální materiály, studijním oboru Farmakochemie
a medicinální materiály. Cílem bakalářské práce bylo prostudovat uvolňování málo rozpustného léčiva z matricových tablet s obsahem biopolymerů (chitin a alginát sodný/vápenatý) v závislosti na pH disolučního média simulující prostředí gastrointestinálního traktu. V rámci řešení oceněné práce studentka kombinovala několik metod k pokusu zjistit a popsat rozdílný mechanismus uvolňování této látky z připraveného léčiva. Bylo zjištěno, že změna pH v průběhu disolučního testu vede ke vzájemné interakci chitinu a alginátu v tabletě za tvorby polyelektrolytového komplexu a ovlivní zásadním způsobem rychlost uvolňování málo rozpustné účinné látky ze studovaného léčiva. Výsledky bakalářské práce představují přínos pro vývoj a výrobu nových léčiv s obsahem biodegradabilních biopolymerů. 

 

 

O společnosti Pfizer ČR

Společnost Pfizer je přední světová biofarmaceutická společnost s vlastním výzkumem a vývojem léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku v USA. V České republice byla společnost Pfizer založena v roce 1993. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Provádí také klinická hodnocení nových léků, a to i v České republice. Celosvětově zaměstnává více než 88 300 zaměstnanců, v České republice má přes 400 zaměstnanců.