AktualityPardubicko

Město cílí na zkvalitnění bytového fondu

 

E

fektivnější plánování rozvoje městského bytového fondu skrze Program rozvoje bydlení, jehož cílem je dlouhodobý rozvoj a modernizace bytů ve vlastnictví města, ale i sociálně citlivé zvýšení nájmů, které radnice nezvyšovala od roku 2013. To vše s sebou nesou změny bytové politiky, které na svém posledním jednání odsouhlasili pardubičtí radní.


Radnice tak navazuje na zastupitelstvem již schválenou Strategii bydlení pro město Pardubice a naplňuje tímto krokem Akční plán pro letošní rok. Nejen že dojde k úpravě směrnice pro přidělování bytů, vytvořeny budou i zásady pro investiční výstavbu a v neposlední řadě se město zaměří také na modernizaci stávajícího bytového fondu, k čemuž má napomoci právě připravovaný Program rozvoje bydlení. „Abychom mohli naplnit potřeby obyvatel, potřebujeme mít připravený plán, jak nejen zajistit dostatečnou kapacitu bytů, ale zároveň mít byty v odpovídajícím stavu. V současné době město disponuje více než 2000 byty v péči města, přičemž řada bytů vyžaduje rekonstrukci. Program rozvoje bydlení spočívá v ustavení samostatné výdajové položky v rámci rozpočtu, díky níž budeme mít alokovanou konkrétní částku určenou na zajištění odpovídajícího technického stavu bytů, revitalizaci bytových domů či pokrytí výdajů vzniklých například při haváriích. Tento program umožní efektivnější způsob plánování potřebných oprav a investic, a to především díky tomu, že každý rok budeme znát částku, kterou budeme moci využít k rozvoji městského bytového fondu, přičemž výnosy z nájemného budou reinvestovány opět do bytového fondu města,“ informuje primátor Pardubic Martin Charvát zodpovědný za oblast investic a majetku.

Aktualizovaná podoba bytové politiky zahrnuje také mírné změny ve směrnici upravující systém pro přidělování městských bytů i výši nájmu. „Sociálně citlivě je nově upravena výše nájemného u jednotlivých typů bytů, netýká se ale seniorů od 65+ nebo bezbariérových bytů a bytů v domech zvláštního určení, které poskytujeme občanům se zdravotním hendikepem. Zde zůstává nájemné ve výši 72,69 korun za metr čtvereční. Ve stávající výši fixujeme nájemné i organizacím z komunitního plánování, které pomáhají zajistit bydlení lidem odkázaným na pomoc, příkladem jsou chráněné bydlení, dětské domovy, dětské centru ve Veské a podobně,“ vysvětluje náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

Naopak k mírnému nárůstu dochází u bytů pronajímaných dlouhodobě, a to ze 72,69 korun na 85 korun za metr čtvereční. Nájemné vzroste i u bytů sociálních, kde se cena zvedá na 80 korun a po třech letech na 85 korun. Je to částka, která zajistí efektivnější reprodukci majetku. Cena služebních bytů se nově srovnává na 100 korun za metr čtvereční s cenou bytů určených pro organizace města, které je využívají jako benefit pro zaměstnance, jedná se například o Dopravní podnik města Pardubic nebo Sociální služby města Pardubic apod. Tržní nájemné se přitom podle analýzy Deloitte zpracované pro letošní rok v Pardubicích pohybuje na 222 korunách za metr čtvereční.

Z analýz radnici vyplynulo, že potřebuje do zkvalitnění bytového fondu města investovat v nejbližších letech 500 milionů korun, přestože do něho v posledních letech investovala mnohem více peněz. V době privatizačních vln ani v letech následných se nedařilo vracet adekvátní částky z nájmů na opravu bytového fondu, a právě tehdy na tomto majetku vznikl největší investiční dluh. „Změnou směrnice očekáváme nárůst výnosů o přibližně 7,9 milionu korun z nájmů ročně na téměř 94 milionů korun. Zásadní podmínkou bylo, že se ruku v ruce s tím podařilo přijmout strategické rozhodnutí a garanci, že Program rozvoje bydlení bude tvořen sto procenty vybraného nájemného, které budeme vracet zpět do kvality bydlení našich nájemníků a věřím, že časem umožní i rozšiřování bytového fondu města, neboť bydlení se stává pro stále více lidí nedostupným, což vidíme i na počtech žádostí o městské byty,“ vysvětluje Rychtecký s tím, že Program rozvoje bydlení začne naplno fungovat od roku 2023 stejně jako změny v nájemních smlouvách se stávajícími nájemníky.

Nová směrnice by přitom měla platit od října letošního roku. S postupem času bylo potřeba upravit zejména ta pravidla, která, jak praxe ukázala, jsou v současnosti již nevyhovující. „Třeba v případě startovacího bydlení jsme přistoupili ke zjednodušení administrativní zátěže spojené s podáváním žádostí. Doklady o splnění podmínek tak budou muset dokládat pouze vylosovaní žadatelé, nikoli všichni zájemci o startovací byty,“ dodává náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký. Za startovací bydlení budoucí nájemníci nově platit 80 korun za metr čtvereční v prvních třech letech, tedy o 30 korun více než doposud, a čtvrtý rok 100 korun. Změna se bude týkat již nejbližší výzvy na dalších 25 startovacích bytů pro mladé jednotlivce a páry, která je připravena na letošní podzim. „Věříme, že rozdíl proti tržním cenám zůstává obrovský a že o startovací byty spolu se zjednodušením administrativy bude opět enormní zájem,“ uzavírá Branislav Štefanča z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.