Pardubicko

Kandidátem na děkana Fakulty zdravotnických studií je Karel Sládek

F

akulta zdravotnických studií (FZS) Univerzity Pardubice bude mít nového děkana. Kandidátem na tuto pozici se stal dosavadní proděkan pro vědu a výzkum Karel Sládek. Ve funkci vystřídá děkanku Janu Holou, která fakultu vedla v uplynulých čtyřech letech.

„K mému zvolení kandidátem na děkana přistupuji s pokorou a zodpovědností. Od počátku existence fakulty zde byl silný tým proděkanů. Tuto tradici se mi podařilo zachovat a členy týmu jsou stávající, noví i dřívější členové vedení, čímž je garantována kontinuita, perspektivní rozvoj i kvalita nového vedení na další období. Fakulta má před sebou mnoho výzev jako zvýšení počtu habilitovaných pracovníků, příprava doktorských studijních programů, stavba nové budovy, na které jsme dobře připraveni, a jistě posuneme fakultu tím správným směrem. Čeká nás hodně krásné práce, na kterou se těším,“ uvedl docent Karel Sládek.

Doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D., MBA (49) je nynějším proděkanem pro vědu a výzkum fakulty. Rodák z Chrudimi je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, studoval také filozofii a teologii na Universitě Urbaniana v Římě. Habilitoval se na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Než začal pracovat na Univerzitě Pardubice, působil na Univerzitě Karlově, kde byl mimo jiné proděkanem pro rozvoj na Katolické teologické fakultě a garantem programu Aplikovaná etika. Učil také na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Jeho specializací je aplikovaná etika, zejména bioetika (ekologická a zdravotnická etika), a spiritualita pomáhajících profesí. V těchto tématech je autorem mnoha odborných monografií a článků. Publikuje také populárně naučné články a knížky s tematikou péče o duši ve vztahu k přírodě, včetně knih pro děti.

Karel Sládek je členem vědeckých a oborových rad několika vysokých škol. Byl úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantů. Na FZS vyučuje v předmětech: Aplikovaná etika ve zdravotnictví, Filosofie a etika, Psychologické a etické aspekty ošetřovatelství, Psychologické a etické aspekty v perioperační péči, Vybrané kapitoly z gerontologie, Paliativní ošetřovatelství, Zdravotnictví, právo a etika, Metody a techniky sociologického výzkumu, Spiritualita pomáhajících profesí. V roce 2003 působil jako humanitární pracovník v jihoafrickém Mosambiku v rámci projektu DREAM na léčbu AIDS. Ve volném čase se věnuje včelaření, příležitostně chovu čmeláků, myslivosti a péči o ovocný sad.

Akademický senát fakulty se vyslovil pro kandidáta 5 z 9 hlasů, 1 hlas nebyl vyplněn a 3 hlasy získala Jana Holá. Vedení akademického senátu fakulty zvoleného kandidáta doporučilo rektorovi Univerzity Pardubice ke jmenování. Fakulta zdravotnických studií je jednou ze 7 fakult Univerzity Pardubice s 950 studenty. Vznikla z univerzitního Ústavu zdravotnických studií 1. ledna 2007. Od vzniku fakulty se v jejím čele vystřídali prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. a prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. a doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Dnes se na fakultě v bakalářských studijních programech studenti připravují na roli všeobecných sester, porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů. Fakulta vychovává také zdravotně-sociální pracovníky a zájemcům o práci s nejmodernější technikou poskytuje vzdělání v programu Radiologická asistence. V navazujícím magisterském studiu nabízí znalosti v perioperační péči, ošetřovatelství v interních oborech nebo v novém programu Organizace a řízení ve zdravotnictví. Absolventi mohou působit na vysoce specializovaných pracovištích.

 

 

.