Pardubicko

Jednotné útočiště pro sociální péči: Radní usilují o nové Centrum sociálních služeb SMYSL

V

ýznamný krok směrem k posílení péče a podpory pro lidi se smyslovým postižením se blíží k realizaci s nadějí na vytvoření jednotného centra pro organizace působící v oblasti sociální péče. Radní schválili investiční záměr na rekonstrukci včetně návrhu financování a přístavbu stávajícího objektu Bělehradská 389 v Polabinách. Skoro padesát procent by mohla pokrýt evropská dotace. V pondělí 25.3. 2024 budou o investičním záměru hlasovat zastupitelé.


V současnosti jsou prostory v nevyhovujícím stavu a nedokáží plně uspokojovat potřeby z pohledu bariérovosti stávajících organizací jako jsou Péče o duševní zdraví, Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje o.p.s., Středisko Audiohelp z.s, SONS, které zde poskytují sociální a zdravotní služby lidem se zdravotním, duševním nebo smyslovým hendikepem. V objektu působí i půjčovna a prodejna pomůcek HELP centrum, s.r.o.

„Projekt nově vznikajícího Centra sociálních služeb SMYSL je řešením potřeb občanů se zdravotním a kombinovaným hendikepem. Formou rekonstrukce a přístavby přinese investici do technicky zastaralého majetku občanské vybavenosti města pro pardubické občany. Předpokládané investiční náklady jsou podle prováděcí dokumentace 120 miliónů korun včetně DPH. Objekt bude rekonstrukcí rozšířen o novou přístavbu v jižní části budovy. Umožní tak přesun dalších organizací, jako například TyfloCentra Pardubice, Centra pro dětský sluch Tamtam a Tyfloservisu (pozn. organizace pracující s lidmi se smyslovým hendikepem), do SMYSLU. Vytvoří se tím jedinečná platforma pro spolupráci a potřebnou péči. Stavba moderního bezbariérového objektu přinese významné zlepšení kvality péče o nové, ale i stávající klienty,“ okomentoval připravovaný projekt 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký zodpovídající za sociální politiku, ekonomiku a rozpočet s tím, že pokrytí této investice včetně předfinancování dotace je součástí březnové změny rozpočtu. Po schválení investičního záměru zastupiteli a rozpočtové změny tak již nebude nic bránit vyhlášení výběrového řízení na technický dozor investora a dodavatele stavby.

„Výběrová řízení budeme chtít zahájit co nejdříve, neboť projekt je i součástí Strategie ITI Hradecko-Pardubické aglomerace a z pohledu rozvoje sociálních služeb je jednou z klíčových priorit města, ale i v území celé aglomerace. Počítáme s podáním žádosti o dotaci v rámci operačního programu Infrastruktura sociálních služeb, která by mohla činit až 55 miliónů korun uznatelných nákladů. Součástí rekonstrukce je i zateplení objektu, s ohledem na ekonomické využívání budovy počítáme i se snížení energetické náročnosti budovy. V jižní části objektu pak plánujeme s extenzivní zelenou střechou. V okolí budovy vznikne navíc nových 41 parkovacích míst,“ objasnil primátor města Pardubic Jan Nadrchal.

Tato investice je doporučována i odborníky v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Pardubice na období 2021–2025 a naplňováním jeho akčního plánu. Tuto investici podpořila i Komise při Radě města Pardubic pro sociální a zdravotní oblast.

„Dále je třeba zmínit, že budova v majetku města je výhodně situována z hlediska dopravní dostupnosti a nachází se v bezprostřední blízkosti zastávky MHD, což hrálo svou roli při hledání nového místa z pohledu přístupnosti. Přestěhováním organizací do adaptované budovy na Bělehradské 389 by došlo k uvolnění stávajících nebytových prostor města, které organizace užívají, což by mohlo mít přínos v jejich využití pro další důležité identifikované potřeby. Zejména objekt ve stávající mateřské školce Závodu míru, který dnes využívá Tyflocentrum, by mohl opět sloužit pro potřeby pardubických rodin a dětí předškolního věku,“ vysvětlil náměstek Rychtecký s tím, že právě dokončovaná investice do hospodářského pavilonu včetně stravovacího provozu v mateřské škole již počítá s navýšenou kapacitou.

Studio Air atelier vypracovalo návrh úprav pro město po pečlivých konzultacích s příslušnými organizacemi, které budou v objektu působit. „Stavba má mimo jiné sloužit občanům s postižením zraku, což je dalším důvodem pro zavedení barevného konceptu. Klíčové komunikační prvky a vstupní prostory budou záměrně kontrastní vůči okolí. Pro zábradlí vstupního schodiště, bezbariérovou rampu, vstupní portály a výškově odlišenou výtahovou věž bude zvolena výrazná žlutá barva, která zvýší viditelnost a usnadní orientaci lidem se zrakovým postižením,“ popsal návrh architekt Vítězslav Táborský z AIR ateliéru. Všechny stupně projektové dokumentace až po provedení stavby zpracovala na základě výběrového řízení společnost IRBOS s.r.o.

Radnice pomohla dotčeným organizacím zajistit náhradní prostory v majetku města nebo je komunikovalo i s jinými subjekty. Všichni stávající uživatelé počítají s dočasným přestěhováním na jaře letošního roku, aby se následně mohli vrátit do zrekonstruovaných prostor.

Zdroj: pardubice.eu