AktualityPardubicko

Děti ze základní školy mají vlastní podcast

Ž

áci pardubické základní školy Staňkova se zapojili do nového projektu #podcaststankova128, díky kterému se učí vyjádřit svůj názor, předávat znalosti, informovat a být zapáleni pro dané téma. Jednotlivá videa, na jejichž přípravě se podílí žákovský tým spolu s týmem vybraných pedagogů, pak budou průběžně zveřejňována na školním webu www.zsstankova.cz.

„Když jsme zvažovali, kterou školu bychom mohli zařadit do projektu Pardubického kraje jako příklad dobré praxe práce s nadanými dětmi, tak mě ihned napadla základní škola Staňkova, kde se věnují rozvoji nadání v určených třídách s rozšířenou výukou koncepčně a dlouhodobě. Vědomosti dětí a jejich zájem získávat stále nové poznatky je potřeba neustále rozvíjet a podporovat, především prostřednictvím moderních technologií, tak aby žáky tyto nové aktivity opravdu nadchly a bavily. V rámci nového projektu #podcaststankova128 se děti podílejí na tvorbě podcastů a mají tak k dispozici další platformu, kde mohou rozvíjet svou nápaditost a organizační schopnosti, navíc si více osvojí práci v týmu, což se jim do budoucna a praktického života bude určitě velmi hodit,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že inkluze je trendem, jak pomáhat potřebným dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a zapojovat je do třídního kolektivu. „Stát však někdy zapomíná na to, že je třeba pracovat a více podporovat nadané žáky a studenty. Každý takový projekt a aktivita má proto smysl. Věřím, že metodika vytvořená v rámci tohoto projektu bude inspirací pro další školy v regionu,“ dodává Rychtecký.

ZŠ Staňkova se věnuje rozvoji nadání u žáků od 1. do 9. ročníku podle školního programu a ve spolupráci se Světem vzdělávání, z. s. nabízí třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a logiky. „Od 1. ročníku vytváříme pro žáky podnětné prostředí formou objevování a řešení netradičních úkolů nebo realizací projektů, jakým je právě #podcaststankova128. Při tvorbě podcastů se žáci společně učí vedle přípravy témat a technické realizace spolupracovat v týmu, zastávat stanovenou roli, jasně argumentovat, obhajovat svůj názor, ale i naslouchat a učí se hledat shodu mínění při řešení projektových úkolů,“ informuje ředitelka ZŠ Staňkova Gisela Kostelecká s tím, že škole se podařilo na projekt získat krajskou dotaci ve výši téměř 270 tisíc korun  v rámci programu Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje, kterou škola využije na pokrytí nákladů spojených nejen s prací jednotlivých pedagogů, ale i s výdaji za potřebné výukové pomůcky a nástroje. Jednotlivé podcasty přitom škola natáčí již od letošního dubna a pokračovat v této aktivitě bude až do června 2022.